Finanslexikon

Beta

Beta är ett mått på en akties eller aktieportföljs marknadsrisk. Beta anger hur en aktie förväntas utvecklas i förhållande till marknaden som helhet eller ett jämförelseindex. Ett volatilitetsmått som är centralt i modern portföljteori.