Finanslexikon

Rörelsekapital

Ett företagsekonomiskt begrepp som utgörs av företagets omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulderna vid en viss tidpunkt. Förändringen av rörelsekapitalet visas i en finansieringsanalys.

Rörelsekapital är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.