Finansiella marknader - Behavioral finance 

Behavioral finance

Behavioral finance är en relativt ny revolution inom ekonomi som applicerar insikter från alla samhällsvetenskaper på ekonomi och finansiering. Nya beslutsmodeller beaktar psykologi och sociologi, bland andra discipliner, för att förklara ekonomiska och finansiella fenomen, så som oberäkneliga aktieprisvariationer. Psykologiska mönster så som övermodighet och upplevda egenheter i värderingsfunktionen verkar påverka finansiella beslut, men är inte inkluderade i klassiska teorier så som Expected Utility Theory. Kahneman och Tversky´s Prospect Theory adresserar sådana variabler och kastar ljus på irrationella avvikelser från traditionella beslutsmodeller.

Nästa video: Regleringar och...
Föregående video: Effektiva...
Index: Finansiella marknader